OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní společnost KupiHitro d.o.o. Sídlem: Zgornje Pirniče 110a, 1215 Medvode, Slovenia identifikační číslo: SI87709066 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KupiHitro d.o.o., sídlem Zgornje Pirniče 110a, 1215 Medvode, Slovenia, identifikační číslo: SI87709066, (dále jen „prodávající“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kupterychle.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchýlená od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tato ujednání mají v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce získává kupující přístup ke svému uživatelskému účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webový účet obchodu umožňuje, může kupující utvářet objednávky zboží rovněž bez registrace přímo z webových stran obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho uživatelskému účtu. 

2.4. Kupující není oprávněn poskytnout přístup k využití uživatelského účtu třetí osobě. 

2.5. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, či v případě, kdy kupující poruší pravidla kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stranách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavírat kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech dalších poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s poštovným a balným. Informace o nákladech spojených s poštovným a balným uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stranách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webových stran obchodu), 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údajů o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“). 

3.5. Před ukončením objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce prodávající považuje za správné a úplné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakter objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávajícím zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

v hotovosti, na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího SI56 0288 9026 2489 723 (NLB d.d. LJUBLJANA), (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně platební kartou; VISA, MasterCard, Visa Elektron, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku není použito. 

4.7. Případné slevy na ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro právní osobu, od kupní smlouvy o doručení zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Přičemž kontaktuje společnost na e-mail: [email protected] se sdělením odstoupení od smlouvy, bez nutnosti uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected] 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno neponičeno a v původním množství do, nejpozději třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté 

peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Prodávající kupujícímu ručí za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající ručí kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě uvedené reklamy, 

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, kvůli níž byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto členu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KupiHitro d.o.o., Zgornje Pirniče 110A, Zgornje Pirniče,1215 Medvode, Slovenia, adresa elektronické pošty [email protected] V Medvodach dne 1.11.2018 

Souhlasím, že vlastník internetového obchodu vepsané údaje použije pro informování o speciálních nabídkách. Kliknutím na: „Ukončit svůj nákup“ 

souhlasím s potvrzením objednávky s povinností platby a s Všeobecnými obchodními podmínkami. 

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, které věnujeme mimořádnou péči a pozornost. Zajistíme, aby byly nejen splněny všechny požadavky, ale půjdeme až za hranici potřeby ochrany, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti. 

Provozovatel internetového obchodu kupterychle.cz, KupiHitro d.o.o., je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, (č. 101/2000 Sb) povinen chránit osobní údaje svých uživatelů. 

Pro potřeby obchodování kupterychle.cz sbírá následující uživatelovy data: 

Obchodník pro potřeby poskytování svých služeb nabízí, shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelovy údaje: 

 • • jméno a příjmení; 
 • • doručovací adresy; 
 • • název firmy, resp. název právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba); 
 • • daňové číslo právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou); 
 • • e-mailovou adresu (uživatelské jméno); 
 • • heslo v zašifrované podobě; 
 • • kontaktní telefonní číslo; 
 • • země pobytu; 
 • • další údaje, které uživatel dobrovolně zadá do formulářů v internetovém obchodě; 
 • • další informace, které uživatel dobrovolně doplní do svého profilu. 

Za pravdivost, úplnost a aktuálnost poskytovaných uživateli Obchodník není odpovědný. 

Pro potřeby zachování bezpečnosti se shromažďují také IP adresy, ze kterých uživatelé navštíví internetovou stránku. Každému uživateli je při návštěvě stránky přidělen soubor cookie pro identifikaci a sledování nákupního košíku. Ve Vašem počítači může vigoshop.cz mimo jiné uložit i jiné soubory cookies, jako např.: identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro identifikaci uživatele při příštím nákupu), recenze produktů (abyste věděli, které produkty Jste již ohodnotili) a soubory cookies systému Google Analytics (analýza návštěvnosti internetové stránky). 

Všechny výše uvedené údaje, s výjimkou souborů cookie, jsou trvale uloženy na serveru vigoshop.cz. Soubory cookie jsou uloženy v paměti serveru po dobu trvání návštěvy a po uplynutí jedné hodiny nečinnosti se vymažou. Trvalé soubory cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka. 

Provozovatel vigoshop.cz může údaje v anonymní souhrnné formě použít pro potřeby statistických analýz. Kupterychle.cz údaje o uživatelích v žádném případě nebude poskytovat neoprávněným osobám. Přepravní společnosti (např. Česká pošta) poskytneme pouze uživatelovy jméno, adresu pro doručení, e-mail a telefonní číslo pro jednodušší kontakt. Uživatelů budeme kontaktovat prostřednictvím komunikačních prostředků pouze tehdy, pokud to uživatel výslovně neodmítne. 

Provádění pravidel ochrany osobních údajů 

Obchodník má podle Zákona o ochraně osobních údajů spravované osobní údaje podle Pravidel o ochraně osobních údajů. 

Všechny osoby zaměstnané u společnosti KupiHitro d.o.o., které mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů jsou seznámeny s Pravidly o ochraně osobních údajů a s povinností ochrany osobních a jiných údajů jsou povinny dodržovat tato ustanovení o ochraně důvěrnosti osobních údajů internetového obchodu. Povinnost ochrany osobních a jiných údajů platí neomezeně, také po skončení vztahu s Obchodníkem. 

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou zrušit svou registraci. Provést to mohou písemným oznámením o zrušení registrace Obchodníkovi. Před uplatněním prohlášení o zrušení registrace musí uživatel Obchodníkovi splnit všechny závazky vyplývající z nákupů provedených v internetovém obchodě. Obchodník bude chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů i v případě zrušení registrace. 

Ochrana dětí 

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (vzhledem na věk) a budou jasně odděleny od her a soutěží. Jakákoliv komunikace určená pro děti bude přiměřena jejich věku a nebude zneužívat důvěru dětí, nedostatek zkušeností nebo jejich loajalitu. Poskytovatel nesmí přijímat objednávky od osoby, o 

kterém ví nebo má podezření, že je dítětem, bez výslovného souhlasu jeho rodičů nebo opatrovníků. 

Poskytovatel nesmí akceptovat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Stejně poskytovatel nemůže poskytovat informace od dětí třetí straně kromě rodičů nebo opatrovníků. Poskytovatel nesmí nabízet volný přístup k produktům nebo službám, které škodí dětem. 

Mimořádně odhalení osobních údajů 

Informace, které kupterychle.cz sbírá a zpracovává budou zveřejněny pouze pokud je taková povinnost uvedena v zákoně nebo v dobré víře, že takové jednání je nezbytné pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a na ochranu a realizaci oprávněných zájmů společnosti kupterychle.cz. 

Právo na informování 

Máte právo dostávat bezplatné informace o vašich osobních údajích, které máme k dispozici, jakož i právo vymazat tyto informace. Pokud máte otázky týkající se odstranění, zpracování nebo použití vašich údajů, kontaktujte nás prosím na: [email protected] nebo nám pošlete žádost poštou. 

Upozornění na stav objednávky: vyhrazujeme si právo Vás na poskytnutém telefonním čísle informovat, kdy je objednávka odeslána a jestliže zásilka nebyla převzata od 3-5 dní. Pokud nebude objednávka vyzvednuta více než 3 dní, vyhrazujeme si právo kontaktovat Vás telefonicky na poskytnuté telefonní číslo jako připomínku k vyzvednutí zboží. 

Upozornění: po přihlášení bude Vaše jméno tel. číslo a e-mailová adresa s Vaším povolením použita pro reklamní účely, dokud se z odběru neodhlásíte. Na přijímání upozornění se přihlásíte, pokud je při objednávce označené speciální pole, které umožňuje přihlášení. Zprávy lze obdržet prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonického hovoru. 

Všechny fotografie produktů jsou symbolické a nemusí nutně naznačovat úplné vlastnosti výrobku, mají jen informační charakter! 

V případě zadání e-mailové adresy na Facebooku nebo do formuláře na první straně kupterychle.cz, jehož prostřednictvím dostanete slevový kupón na vaši 

objednávku, uložíme Vaši e-mailovou adresu pro informaci o speciálních nabídkách a akcích internetového obchodu kupterychle.cz. Z databáze příjemců se můžete kdykoli odhlásit zprávou na adresu [email protected]rychle.cz nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit“ ve spodní části propagačních e-mailových zpráv. 

Právo, na vyžádání osobních údajů od společnosti KupiHitro .d.o.o. jako správce dat: 

 • • Přístup k osobním údajům a následujícím informacím: 
 • • účely zpracování, 
 • • typy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména uživatelů v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, 
 • • plánovaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období, 
 • • existence automatizovaného rozhodování včetně tvarování profilů. 
 • • důvody, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro jednotlivce. 
 • • Jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu, který specifikuje (pokud je žádost poskytnuta elektronickými komunikačními prostředky a nevyžaduje se jinak, kopie se poskytne v elektronické podobě). Pro další kopie, které žádám, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek, přičemž zohlední náklady. 
 • • Oprava nepřesných osobních údajů. 
 • • Omezení zpracování: 
 • • Nesouhlas přesnosti osobních údajů během období, které umožňuje provozovateli ověřit správnost osobních údajů, 
 • • zpracování je nezákonné, a proto jsem žádám o smazání osobních údajů a místo toho vyžaduji omezení jejich užívání, 
 • • správce osobních údajů je už nepotřebuje ke zpracování, ale potřebuji, aby prosazoval, vymáhání nebo obhájení právních nároků. 
 • • Vymazání všech osobních údajů (právo na zapomnění), pokud jsou splněny podmínky stanovené v Zákona o obecné ochraně údajů, a zejména při zrušení tohoto souhlasu na zpracování osobních údajů. 
 • • Výstup osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojem čitelné formě s právem předat tyto informace jinému provozovateli, aniž by mě původní správce v tom omezoval. 
 • • Ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování. 
 • • Rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování včetně vytvoření profilů s právními účinky ve vztahu k mně nebo podobným 
 • způsobem má pro mě významný vliv, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně o ochraně osobních údajů. 
 • • Právo na podání stížnosti vůči provozovateli, pokud se domnívám, že zpracování mých osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně údajů. 

Postup provádění práv 

Jsem si vědom, že všechny výše uvedené požadavky týkající se výkonu práv v souvislosti s osobními údaji lze písemně adresovat správci na e-mailovou adresu [email protected] 

Jsem si vědom toho, že pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv osobních údajů může provozovatel ode mne požádat o dodatečné informace a může odmítnout jednat pouze tehdy, pokud prokáže, že mě nedokáže spolehlivě identifikovat. 

Jsem si vědom, že na základě mé žádosti, se kterou uplatním svá práva týkající se výše uvedených osobních údajů, musí provozovatel odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.